Ban bác ái xã hội – Caritas Phát Diệm

  • Địa chỉ: 75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  • ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
  • Email: tgmpdiem@gmail.com

 

Phụ trách chính:

  • Trưởng ban: Cha Gioan Đỗ Văn Khoa
  • Điện thoại: 09xx.xxx.xxx